วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อมูลสารสนเทศ


 ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  มีสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดังนี้  มีโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 207 โรง แยกเป็นโรงเรียน 202 โรง / 5 สาขา มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 26,080 คน มีห้องเรียนจำนวน 1,886 ห้องเรียน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 157 โรง โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 50 โรง มีศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 23 ศูนย์เครือข่าย มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,571 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 - 6 ดังนี้
ตารางที่  1   จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
                 (ข้อมูล ณ  10  ธันวาคม   2561)
ขนาดโรงเรียน
จำนวน
ร้อยละ
ขนาดที่ 1 (0-120 คน)
135
65.22
    - นักเรียน 0-20 คน
14
6.67
    - นักเรียน 21-40 คน
14
6.67
    - นักเรียน 41-60 คน
36
17.39
    - นักเรียน 61-80 คน
32
15.46
    - นักเรียน 81-100 คน
26
12.56
    - นักเรียน 101-120 คน
13
6.28
ขนาดที่ 2 (121-200 คน)
43
20.77
ขนาดที่ 3 (201-300 คน)
18
8.70
ขนาดที่ 4 (301-499 คน)
5
2.42
ขนาดที่ 5 (500-1499 คน)
5
2.42
ขนาดที่6(1,500-2,499 คน)
1
0.48
ขนาดที่ 7 (>=2,500 คน)
0
0
รวม
207
100


ตารางที่ 2  จำนวนนักเรียนและห้องเรียน จำแนกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2561
               (ข้อมูล ณ  10 ธันวาคม   2561)


ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
17
17
34
2
อนุบาล 2
1,254
1,150
2,404
205
อนุบาล 3
1,395
1,337
2,732
214
รวมก่อนประถมศึกษา
2,666
2,504
5,170
421
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,491
1,389
2,880
218
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,421
1,326
2,747
212
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,573
1,369
2,942
221
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,544
1,406
2,950
214
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,538
1,415
2,953
213
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,619
1,494
3,113
221
รวมประถมศึกษา
9,186
8,399
17,585
1299
มัธยมศึกษาปีที่ 1
647
503
1150
55
มัธยมศึกษาปีที่ 2
585
499
1084
56
มัธยมศึกษาปีที่ 3
620
471
1091
55
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
1,852
1,473
3,325
166
รวมทั้งสิ้น
13,704
12,376
26,080
1,886

ตารางที่ 3  จำนวนโรงเรียน  นักเรียน ห้องเรียน และครูบุคลากรจำแนกตามประเภทการจัดการศึกษา
                         (ข้อมูล ณ  10 ธันวาคม   2561)


ที่

อำเภอ
จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน

รวมจำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

จำนวนผู้บริหาร/ครู
ประถม
ขยายโอกาส
ประถม
ขยายโอกาส
1
เมือง
72
53
19
8,938
1,431
10,369
687
687
2
โนนสัง
57
46
11
5,119
508
5,627
485
422
3
ศรีบุญเรือง
78
58
20
8,698
1,386
10,084
714
683
รวม
207
157
50
22,755
3,325
26,080
1,904
1,792


ตารางที่  4  จำนวนโรงเรียนจำแนก ตามนโยบายสำคัญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ปีการศึกษา 2561

ที่
ประเภท
จำนวนโรงเรียน
หมายเหตุ
1
โรงเรียนโครงการประชารัฐ
10

2
โรงเรียนโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
123


-          โรงเรียนนำร่อง ปี 2558
47


-          โรงเรียนสมัครเพิ่มเติม ปี 2559
85

3
โรงเรียนในฝัน
4

4
โรงเรียนดีประจำตำบล
32

5
โรงเรียนสุจริต ปี 2558
24


-          โรงเรียนแกนนำ
1
นบว.

-          โรงเรียนตามเป้าหมาย (10%)
23

6
โรงเรียนการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ
17

7
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
134

8
โรงเรียนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (DLIT)
80

9
โรงเรียนใสสะอาด
1
นามะเฟือง
10
โรงเรียนแกนนำ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)
13

11
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
1. กลุ่มโรงเรียนร่มเกล้า ฯ
2. กลุ่มโรงเรียนกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ฯ
3. กลุ่มโรงเรียนกองทุนการศึกษา ฯ
4. กลุ่มโรงเรียนด้วยรักและห่วงใย ฯ

1
2
3
6
หมายเหตุ
12
โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
7

13
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
2

14
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
6

15
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
75

16
โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
14

17
โรงเรียนแกนนำการจัดการขยะ
5

18
โรงเรียนแกนนำสภานักเรียน
2

19
โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วม
3


ตารางที่  5  ข้อมูลโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน ผู้บริหารและครู จำแนกตามศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2561)

ศูนย์เครือข่าย
ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายโรงเรียน
จำนวนโรงเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
จำนวนผู้บริหาร/ครู
เมือง 1
หนองบัววิทยายน
9
2,762
124
138
เมือง 2
บ้านนามะเฟือง
11
1,287
101
82
เมือง 3
บ้านบกโนนเรียง
6
885
57
64
เมือง 4
บ้านนาเลิง
8
899
68
67
เมือง 5
หัวนาศึกษาวิทย์
13
1,435
113
114
เมือง 6
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
9
836
79
63
เมือง 7
บ้านอ่างบูรพา
6
806
60
53
เมือง 8
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
9
1,563
96
110
ศรีบุญเรือง 1
บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
11
2,462
116
141
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
7
801
62
56
ศรีบุญเรือง 3
บ้านโนนหว้าทอง
10
1,464
89
95
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล
11
1,243
101
85
ศรีบุญเรือง 5
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
10
1,190
92
84
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงาม
13
1,196
110
93
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
6
688
55
52
ศรีบุญเรือง 8
บ้านสำราญสุข
10
1,163
93
82
โนนสัง 1
บ้านหนองแวงงิ้วตาก
8
781
59
47
โนนสัง 2
โคกใหญ่
10
1,199
91
89
โนนสัง 3
บ้านวังมน
11
1,063
98
89
โนนสัง 4
ชุมชนบ้านกุดดู่
9
1,095
77
79
โนนสัง 5
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
8
629
66
49
โนนสัง 6
บ้านหนองทุ่ม
6
431
46
37
โนนสัง 7
บ้านหนองบัวเงิน
6
425
51
35
รวม
207
26,303
1,904
1,804
 หมายเหตุ : จำนวนศูนย์เครือข่าย 23  แห่ง ( 37 ตำบล)  แยกเป็น อำเภอเมือง  8 แห่ง (15 ตำบล)  อำเภอศรีบุญเรือง   8 แห่ง (12 ตำบล)  อำเภอโนนสัง  7 แห่ง ( 10 ตำบล)  โรงเรียนทั้งหมด  207 โรง แยกเป็น โรงเรียนของรัฐ 202 โรง 5 สาขา

ตารางที่ 6  จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2561
ประเภท
รวม
u  ข้าราชการครู
            ผู้อำนวยการสถานศึกษา
            รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
            ครู/ครูผู้ช่วย
 u  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ผู้อำนวยการ
            รองผู้อำนวยการ
u  บุคลากรทางการศึกษาอื่น  38 ค (2)
u  ศึกษานิเทศก์
u พนักงานราชการ
     -ครูผู้สอน
     -ครูพี่เลี้ยง
u ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
u ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 u ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
u พี่เลี้ยงเด็กพิการ
u ธุรการโรงเรียน
u ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง
u ลูกจ้างชั่วคราว
     -นักการภารโรง (งบวิกฤต)
     -นักการภารโรง (งบคืนครูให้นักเรียน)
u บุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1,804
 205
  17
1,582
3
1
2
34
16
111
92
19
50
22
23
92
207
80
125
40
85
4
รวมทั้งสิ้น
2,571

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น